תאגיד 'מעיינות החוף' הנו אחד הגופים אשר נדרש אישורם לצורך קבלת היתר בניה כחוק. בעת פניה ל'ועדה המקומית לתכנון ובניה קריות' בבקשה לקבלת היתר בניה, יש להפקיד 2 סטים של תכניות שיועברו לתאגיד מעיינות החוף לבחינה הנדסית ולבדיקה לצורך גביית דמי הקמה כחוק.

לאחר בדיקת התוכנית על המבקש לחתום על מסמך 'תנאים לרישיון' במשרדי התאגיד.

המבקש יקבל 'טופס דרישת תשלום דמי הקמה' ובו חישוב דמי ההקמה בהתאם לבניה המבוקשת (יש להשלים פרטי זיהוי ופרטי הבקשה על גבי הטופס).

הנחיות ליזם ולמתכנן לצורך קבלת אישור בניה מתאגיד "מעיינות החוף", מהדורה 14

טופס תנאים לרישיון

טופס דרישת תשלום דמי הקמה

דמי ההקמה והתעריפים נקבעו ע"י רשות המים הממשלתית.

להלן קישור למסמך 'כללי דמי הקמה' באתר רשות המים:

במידה ובקשת ההיתר הנה לאחד מהמקרים הבאים: בניית מבנה חדש, תוספת בניה על פי תמ"א 38 וכדומה, נדרשת הכנת תכנית סניטרית בהתאם להנחיות המפורטות בנספח. אישור התוכנית הסניטרית ע"י התאגיד הנו תנאי לקבלת היתר בניה.

נספח הנחיות להכנת תכנית סניטרית

תנאי לקבלת היתר הבניה הנו תשלום דמי ההקמה שנקבעו ועמידה בתנאים התכנוניים שנדרשו מטעם התאגיד. אישור התאגיד להסדרת התשלום יינתן על גבי מסמך התנאים לרישיון. אישור התאגיד לתוכנית הסניטרית (במידה ונדרש) או תכנית שינוי (בהתאם להצהרת המבקש) יינתן גם הוא על גבי מסמך התנאים לרישיון. המסמך החתום יועבר לוועדה המקומית לתכנון ובניה לאחר השלמת התנאים ע"י המבקש.

אין לבצע שינויים מהתוכנית שאושרה ללא קבלת אישור התאגיד.

בגמר הבניה יש לפנות לאגף ההנדסה בצירוף תככנית עדות (AS MADE) ואסמכתאות לביצוע הדרישות, הכל בהתאם להל"ת (הוראות למתקני תברואה), לצורך קבלת אישור התאגיד לטובת קבלת טופס 4 ו/או שחרור ערבות שהופקדה בוועדה המקומית לתכנון ובניה.

שעות פעילות מחלקת הנדסה
א', ג', ה': 08:30 – 12:00 | 13:00 – 14:30
ב', ד': 08:30 – 12:30 | 16:00 – 17:30

לפניות והגשת תכניות יש לפנות למשרדי התאגיד רחוב קרן היסוד 62 (מרכז סביניה, קומה 1) קריית ביאליק. טלפון: 073-2331000 שלוחה 3.

חיבור ראשוני לצרכן
צרכן המבקש לחבר לראשונה נכס בתחום התאגיד למערכת המים, יגיש לתאגיד בקשה בכתב וישלם את התעריף לחיבור מד מים (שמתעדכן מפעם לפעם ע"י רשות המים). עליו לצרף תכניות של תשתית המים הפרטית וכן את כל האישורים הנדרשים עפ"י דין לחיבור הנכס (כגון היתר בניה מוועדת תכנון בניה העירוני, בדיקת תשלום אגרות והיטלי צנרת בתאגיד, הצגת טופס 4).
לאחר שהתקבלו כל התכניות והאישורים האמורים ומהנדס התאגיד אישר כי בוצעו תשתיות המים הפרטית כל הפעולות הדרושות לשם חיבורה למערכת המים, יוקם לצרכן כרטיס משלם ויעודנו מס' נפשות (עם הצגת תעודות זהות) ותוך 7 ימי עסקים מקבלת כל האישורים, התאגיד יחבר את הנכס למערכת המים.
בנכס שמאוכלס לראשונה ואשר מותקן בו מד מים ראשי, רשאי התאגיד להתנות חיבור מד מים בהתקנה וחיבור של כל מדי המים שבנכס, בו זמנית.

הנחיות לעריכת נספח תשתיות מים וביוב      במסגרת תב"ע