תקופת חשבון

חשבונות המים נשלחים לצרכנים לפחות אחת לחודשיים.

מספר ימי החיוב

מציג את מספר הימים בגינם מחויב הצרכן בחשבון, כלומר מספר הימים שחלפו בין הקריאה הקודמת לקריאה הנוכחית.

מספר הנכס

תואם למספר הנכס בארנונה, כדי שהנתונים במערכת המחשוב של התאגיד יתאמו לנתונים במערכת המחשוב של העירייה.

מספר משלם

מספר תעודת זהות או מספר תאגיד לפי העניין, של מי שרשום בפנקסי החברה כמשלם.

סוג שימוש

מאפיין את מטרת השימוש במים לאותו צרכן בנכס כגון:  מגורים, בנייה, מסחר, מלאכה ושירותים, מקוואות, בתי חולים, תעשייה וחקלאות.

מספר נפשות מוכר

מספר הנפשות המדווח על ידי הצרכן לחברה בהתאם לכללי הדיווח כמפורט באתר החברה. צרכן מים שלא העביר הצהרה על מספר נפשות, יחושב חשבון המים לפי 2 נפשות מוכרות בלבד.

סוג מד מים

מד מים ראשי או מד מים פרטי. בנכס בו קיימים מספר מדי מים

פרטיים המודדים ביחד את כל הצריכה של הצרכן, יקבלו  המדים מספור רץ: פרטי1 , פרטי 2 וכו'.

סוג הקריאה

מפרט האם כמות הצריכה לחיוב נעשתה לפי קריאת מד המים או על פי הערכה. ההערכה תבוצע במקרים בהן מד המים אינו נגיש לקריאה ו/או אינו תקין ו/או קיים חשש שאינו תקין. במקרה של הערכה תפורט בחשבון הסיבה לביצוע ההערכה.

צריכה פרטית

כמות המים שנצרכה על ידי הצרכן, שהינה ההפרש בין הקריאה הנוכחית וקריאה קודמת במד המים הפרטי.

תשלום במועד

צרכן ישלם את חשבון המים עד למועד התשלום הנקוב על גבי החשבון. אי תשלום חשבון המים במועד יחייב תוספת ריבית פיגורים בשיעור הנקבע על ידי החשב הכללי במשרד האוצר. אי תשלום במועד עלול לגרור להליכים משפטיים או מנהליים, חיוב בגין הוצאות אכיפה וניתוק מד המים. חיבור מד המים ייערך תוך 12 שעות עבודה לאחר תשלום החוב, בתוספת תשלום אגרת חידוש חיבור.

הפרשי מדידה (כולל צריכה משותפת)

ההפרש בין כמות המים שנמדדה במד המים הראשי בנכס לבין כמות המים שנמדדה בסך כל המדים הפרטיים בנכס, באותה תקופת חיוב. הפרשי המדידה מחולקים בין כל הצרכנים בנכס והחלק היחסי כאמור מתווסף לצריכה הפרטית.

גרף התפלגות צריכת המים

מציג את התפלגות צריכת המים, פרטית והפרשי מדידה, בתקופות החשבון השונות.

פירוט חיובים

פירוט חיובי הצרכן עבור צריכת מים ושירותי מים וביוב, בהתאם לכללי תאגידי מים וביוב (תעריפים לשירותי מים וביוב והקמת מערכות מים וביוב), התש"ע 2009. סכום החיוב בגין צריכת המים והביוב הנו מכפלה של כמויות המים שנצרכו בתקופת החשבון בתעריפי המים.

חיובים / זיכויים נוספים

חיובים בגין חובות קודמים, קריאת מד מים נוסף, התקנת מד מים נוסף, זיכויים ועוד.

מספר ספח

המספר המזהה של החשבונית במערכת החברה. נועד לזהות את החשבון בעת תשלום טלפוני או באמצעות תשלום באינטרנט.

תעריפי המים

על פי כללי תאגידי מים וביוב (תעריפים לשירותי מים וביוב והקמת מערכות מים או ביוב), התש"ע 2009, צריכה ביתית כוללת שני תעריפים: תעריף עבור כמות מוכרת: בגין כמות של 7 מ"ק לחודשיים כשהוא מוכפל במספר הנפשות המוכרות בנכס. תעריף עבור כמות נוספת: מתייחס ליתרת כמות המים שנצרכה בנכס בתקופת החשבון. עסקים ומוסדות מחויבים בתעריף הגבוה בגין כל כמות הצריכה בתקופת החשבון. תעריפי המים במדינת ישראל נקבעים ע"י הרשות הממשלתית למים וביוב ומעודכנים מעת לעת על ידה. למידע נוסף על תעריפי המים לחץ כאן

חיוב מינימאלי

צרכן יחוייב לפי צריכה של 3 מ"ק, אף אם צרך בפועל פחות מכך.

ערעור על חשבון המים

עם קבלת החשבון, יש לבדוק את כל פרטיו. ערעורים על חשבון המים יש להגיש לתאגיד בהתאם להנחיות שבאתר התאגיד. במידה והצרכן מעוניין לערער על החלטת התאגיד בתלונה, רשאי הצרכן על פי החוק, לפנות לרשות הממשלתית למים וביוב לברור התלונה ובלבד שנעשתה קודם לכן פנייה לתאגיד.

מען לפניות לרשות המים:

כתובת: רחוב בנק ישראל 7, ת.ד. 36118, ירושלים 9195021

דואר אלקטרוני: [email protected]

מענה טלפוני למידע כללי: 076-5300905

פקס: 03-7605702

חשוב לדעת:

צריכת מים

צריכת המים נקבעת על פי קריאות מד המים. ההפרש בין הקריאה הנוכחית לקריאה הקודמת קובע את כמות הצריכה ביחידות מטר מעוקב נכון ליום הקריאה. על מנת שמד המים יקרא באופן תקין, על פי החוק, על הצרכן לאפשר גישה חופשית ונוחה למד המים, כאשר לא ניתן לקרוא את מד המים, הצריכה תיקבע לפי הערכה.

אחריות על רשת המים

התאגיד אחראי על רשת המים העירונית עד למד המים הראשי בכל נכס או בית מגורים משותף. רשת המים הפרטית או הפרטית המשותפת, הינה הצנרת והאביזרים שמעבר למד המים הראשי. האחריות על רשת המים הפרטית והפרטית המשותפת חלה על הלקוח לרבות אובדן מים הנובע מנזילות או מאביזרים שאינם תקינים.

לידיעתך,

עדכון מספר נפשות

תושב יקר, ע"פ סעיף 23 לכללי תאגידי מים וביוב (חישוב עלות שירותי מי וביוב והקמת מערכת מים או ביוב), באפשרותך לפנות לתאגיד המים בבקשה לשנות את מספר הנפשות המוכר, בצירוף האסמכתאות הנדרשות ע"פ הכללים.

בדיקות איכות מים

תאגיד מי ביאליק מבצע בדיקות לאיכות מי השתייה ברשת המים העירונית בהתאם להוראות ותקנות משרד הבריאות. על פי תקנה 14 בתקנות בריאות העם (איכותם התברואית של מי שתייה ומתקני מי שתייה), תשע"ג-2013, צרכן רשאי לבקש מן התאגיד לבצע בדיקות איכות מים במערכת אספקת המים שבבעלותו או בחזקתו, בהתאם לנהלים שיפרסם משרד הבריאות. בהתאם לתקנה זו, הצרכן יישא בעלות הבדיקות אשר הוא מבקש לבצע. 

הטבה בתעריפי המים לאוכלוסיות מיוחדות

במסגרת התקנות תאגידי המים והביוב, נוספו מספר קבוצות אוכלוסייה הזכאיות לקבלת ההטבה בתעריף המים. משמעות ההטבה ופרטי האוכלוסיות מפורטות באתר האינטרנט של רשות המים.

קריית ביאליק

כתובת: קרן היסוד 62, קומה 1 -מרכז סביניה

קבלת קהל: בימים א', ג', ה'  8:00-15:00

בימים ב', ד'  8:00-13:00 וגם: 16:00-18:00

מענה טלפוני:

א'-ה'  8:00-20:00 | ו' וערבי חג 8:00-12:00

פקס: 073-233-1099

דוא"ל: [email protected]

[email protected]

טירת כרמל

כתובת: סיני 1, קומה 2 (מאחורי בית הדואר).

בימים א', ג', ה'  8:00-15:00

בימים ב', ד'  8:00-13:00 וגם: 16:00-18:00

מענה טלפוני:

א'-ה'  8:00-20:00 | ו' וערבי חג 8:00-12:00

פקס: 073-233-1099

דוא"ל: [email protected]

אתר אינטרנט: www.ma-a.org.il

לבירורים, תשלומים ודיווח על תקלות חייגו חינם: 1800-850-820

במקרה של אי מסירה נא להחזיר תאגיד מעיינות החוף