צריכה משותפת, הינה הפרשי מדידה -ההפרש בין כמות המים שנמדדה במד המים הראשי בנכס לבין סך כל הכמויות שנמדדו בכל מדי המים המשויכים בנכס, באותה תקופה. כמות המים שעוברת במד המים הראשי עשויה להיות שונה, במקרים מסוימים, מכמות המים המצטברת שעוברת בכלל מדי המים המשויכים. הגורם לכך יכול לנבוע מסיבות רבות, כמו לדוגמא מים שנצרכו להשקיית גינה משותפת, שימוש בברז המים בחדר האשפה, קיומה של נזילת מים בשטח המשותף ואף הפרשי מדידה בין מדי המים. לדוגמא, ניקח בניין בן 10 דירות, כאשר במד מים המשויך לכל דירה נמדדו 20 מ"ק מים ובסך הכול 200 מ"ק מים. באותו פרק זמן, נמדדו במד המים הראשי בבניין 230 מ"ק מים. הפרשי המדידה בדוגמא שווים להפרש בין הכמות שעברה במד המים הראשי (230 מ"ק) לבין סך הכמות שעברה בכל מדי המים המשויכים (200 מ"ק) והם עומדים על 30 מ"ק מים. 30 מ"ק אלו יחולקו בין הדיירים.