פרסומת

דלג לתוכן העמוד

שאלות ותשובות - קצת עלינו

תעריפי המים והביוב נקבעים ע" הרשות הממשלתית למים ולביוב ומעודכנים מעת לעת על ידה. כמו כן, התעריפים הינם אחידים בכל הארץ.

תעריפי המים חשבון המים והביוב של 'מעיינות החוף' ערוך ויוגש בנפרד. החשבון לא יכלול מרכיבים של ארנונה כפי שהיה נהוג בחשבונות העירייה. חשבון התאגיד מהווה גם חשבונית מס.

הדירקטוריון מתכנס תעריפי המים והביוב נקבעים ע"י המדינה בלבד, והיא מעדכנת אותם מעת לעת עפ"י סל תשמות שנקבע בוועדת הכספים. תעריפי המים אחידים בכל הארץ, ואין לתאגיד 'מעיינות החוף' הסמכות לשנותם.

תאגיד 'מעיינות החוף' כפוף לרשות המים הממשלתית, והוא פועל תחת פיקוח של המדינה - הממונה על תאגידי מים וביוב ברשות המים. התאגיד מחויב להציג לממונה באופן שוטף דוחות כספיים וכן דוחות נוספים המשקפים את פעילותו בתחום משק המים והביוב בעיר. כמו כן, 'מעיינות החוף' שומר על רמת שקיפות גבוהה מבחינה ציבורית; לתאגיד מונה חשב חיצוני האמון על הכנת דוחות כספיים, ורו"ח נוסף העוסק בביקורת פנים. הדירקטוריון מתכנס באופן קבוע, מקבל דיווחי מנכ"ל ומאשר תקציבים, תכניות עבודה ופעולות נוספות.

עיריית קריית ביאליק ועיריית טירת כרמל הינן הבעלים של תאגיד 'מעיינות החוף' והן מחזיקות כיום ב-100% ממניות התאגיד.

'מעיינות החוף' הנה חברה בע"מ, הפועלת כתאגיד מים וביוב של הערים טירת כרמל וקריית ביאליק וזאת מתוקף חוק תאגידי מים וביוב התשס"א (2001). מטרותיו העיקריות של תאגיד 'מעיינות החוף' הן מתן שירות של אספקת מים לתושבים, הולכת הביוב של הערים למכון טיהור שפכים, אחזקת הרשת המוניציפאלית של המים והביוב, וכן פיתוח תשתיות המים והביוב בשכונות החדשות שיוקמו.

מדינת ישראל קבעה עפ"י חוק כי כל רשות מקומית חייבת עד סוף שנת 2007 להקים תאגיד מים וביוב. החלטת המדינה לחייב את הרשויות המקומיות להקים תאגידי מים וביוב נועדה בעיקר להבטיח הפרדה של פעילות המים והביוב משאר הפעילות המוניציפאלית, וכן לוודא שהפעילות הכספית של מים וביוב תתבצע על פי עיקרון "משק כספי סגור", דבר שיוכל לאורך זמן להבטיח יותר השקעות כספיות בשיקום ושדרוג משק המים והביוב של העיר, וכן לשפר את השירות לתושב.