פרסומת

דלג לתוכן העמוד

שאלות ותשובות - על חשבון המים והביוב

על מנת לקבל את ההקצבה בהתאם לנפשות המתגוררות בנכס, יש למלא טופס "עדכון מספר נפשות" כשהוא כולל את כל הפרטים הבאים:

1. הצהרה בדבר נכונות הפרטים שמולאו בטופס.

2. תצלום טפסי תעודות הזהות של שני בני הזוג (כולל ספח כתובת מגורים מעודכנת) או תמצית מרשם אוכלוסין כמשמעותו בסעיף 3 לחוק מרשם האוכלוסין, התשכ"ה-1965, של כל המתגוררים דרך קבע באותה יחידת דיור, המעידים על שמם ומקום מגוריהם.

3. לגבי ילדים שטרם מלאו להם 18 שנים - יש לצרף תצלום ספח תעודת הזהות או תמצית מרשם של ההורה שמפורטים בו פרטי הילדים.

ילדים שמלאו להם 18 שנים - יש לצרף תצלום ספח תעודת הזהות וספח כתובת מגורים עדכנית.

צרכן המתגורר ביחידת דיור שלא במקום מגוריו, לפי המען הרשום בספח תעודת הזהות שלו או בתמצית המרשם, ישלח לחברה, בנוסף למסמכים שפורטו בסעיפים 1-3 לעיל, את המסמכים הבאים:

1. מסמך המאמת, להנחת דעת החברה, את מקום מגוריו בפועל (כגון חוזה שכירות או תשלום חשבון ארנונה על שם הצרכן).

2. אישור מטעם ספק המים של מקום מגוריו הרשום, הממוען לחברה במקום מגוריו בפועל, המעיד כי הוא או מי מהמתגוררים עמו, לא מתגורר ביחידת דיור במקום מגוריו הרשום.

צרכן אשר לא דיווח כאמור לעיל, או שדיווח על 2 נפשות ומטה, ייעמוד מספר הנפשות המוכר לו ליחידת הדיור על 2 נפשות.

את הדיווח על מס' הנפשות יש להעביר אל 'מעיינות החוף' באחת מהדרכים הבאות:

במשרדי התאגיד או בדואר בכתובת: רחוב קרן היסוד 62 (מרכז סביניה, קומה 1) קריית ביאליק.

הכמות המוגדרת כ"כמות מוכרת" הינה מכפלה של מספר הנפשות המוכר ביחידת הדיור ב-3.5 מ"ק לחודש. מס' הנפשות המוכר יהיה לפי דיווח של הצרכן לחברה.

לאחר תיקון הנזילה, באפשרותך לפנות אל 'מעיינות החוף' ולהגיש טופס בקשה להכרה בתעריף מיוחד, בשל צריכה גבוהה, הנובעת מנזילה, על גבי טופס "הצהרה על תיקון נזילה" (יש למלא את הטופס בשלמותו).

לטופס זה יש לצרף חשבונית, שהתקבלה מאיש המקצוע, על תיקון הנזילה. את הבקשה יש להגיש לא יאוחר מ-90 ימים מתום תקופת החיוב האחרונה, לגביה מוגשת הבקשה.

לאחר קבלת המסמכים, יש להמתין לפחות תקופה אחת (כחודשיים ימים), ע"מ שהתאגדי יוכל לאמוד את צריכות המים הממוצעות לאחר תיקון הנזילה.

בקשת הצרכן תיבחן ע"י התאגיד ובמידה והבקשה תאושר, תיקון החשבון ייעשה ע"פ כללי המים והביוב.

נזילה ממד המים הפרטי- ניתן להגיש בקשה פעם אחת בתקופה של 12 חודשים.

נזילה ממד המים הראשי- ניתן להגיש בקשה פעם אחת בתקופה של 24 חודשים.

*תיקון חשבון בגין נזילה יינתן בעבור לא יותר משתי תקופות חשבון.

(א) בבית הרשום כבית משותף:

פניה בכתב, חתומה על ידי נציגות הבית המשותף, לחלוקת הפרשי המדידה בהתאם להוראות סעיף 58 לחוק המקרקעין.
כתב מינוי נציגות הבית המשותף.
נסח רישום מרוכז של הבית המשותף.
(ב) בבית שאינו רשום כבית משותף:

המסמכים המפורטים בפסקה א(1) ו-א(2) בצירוף אישור בדבר שטחי הדירות מטעם הרשות המקומית או מטעם הקבלן, שבנה את הבית, ובהעידר אישורים כאמור, מטעם מודד מוסמך.

את המסמכים יש למסור במחלקת שירות הלקוחות של 'מעיינות החוף'.

ככל שיומצאו המסמכים שלעיל, יחולקו הפרשי המדידה בין הדיירים לפי יחס שטח רצפת דירתו של כל צרכן אל שטח הרצפה של כל הדירות בבניין, או לפי שיעור השתתפות אחר אשר נקבע בתקנון.

יכולות להיות מספר סיבות לקריאה גבוהה בגין צריכה משותפת, החל מצריכה לצורך השקיית גינה, שטיפת מכוניות, ועד לנזילת מים בשטח הבניין, תקלה במערכת ההשקייה של הגינון בבניין, גניבת מים מהצנרת של הבניין, קבלנים הצורכים מים מבניין חדש גם לאחר שהתאכלס, תקלה במוני המים או קריאות שגויות של מוני מים.

תאגיד 'מעיינות החוף' שם לנגד עיניו כמטרה מרכזית לשפר את השירות ללקוח באמצעות שיטות עבודה וניהול מתקדמות, והוא פועל להפחית למינימום תופעות של קריאות מים חריגות, בד בבד על הדיירים והצרכנים להקפיד על תחזוקת צנרת נאותה ובדיקת מערכת מדי המים מעת לעת.

צריכה משותפת (הפרשי מדידה), הינם ההפרש בין הכמות שעברה, בתקופה מסוימת, במד המים הראשי בנכס, לבין סך הכמות שעברה בכל מדי המים המשויכים (הפרטיים) בנכס, כפי שנמדדו באותה התקופה. הסיבות לצריכה המשותפת הגבוהה עשויות להיות מגוונות, השכיחות שבהן הן נזילות מהצנרת הראשית של הבניין ושימוש ישיר מהצנרת הראשית לצרכי השקיה וגינון או שטיפת הבניין.

האחריות בענייני המים והביוב בקרית ביאליק ובטית כרמל הינם של תאגיד 'מעיינות החוף'

לגבי תקלות של רשת המים והביוב, ניתן לפנות 24 למספר הטלפון: 1-800-850-820.

גם בענייני בירורים שונים ותשלומים של רשת המים והביוב, ניתן לפנות 1-800-850-820.